พวกเราคือใคร
องค์กรที่เปี่ยมไปด้วยศักยภาพ
บริษัทฯ ผู้ผลิตสินค้ากลุ่มเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์บกและสัตว์น้ำตามระบบคุณภาพ GMP, HACCP, ISO9001:2008 และห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยาที่ปฏิบัติงานภายใต้ระบบมาตรฐาน ISO/IEC:17025(2005)
เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2543 โดยความร่วมมือของคณาจารย์จากสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำ นักวิชาการสัตวแพทย์ และนักการตลาดจากภาคเอกชน ที่นำศักยภาพความรู้ความสามารถของบุคลากร และเทคโนโลยีของไทย

บริษัท เค.เอ็ม.พี. ไบโอเทค จำกัด มีความตั้งมั่นที่จะผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีมาตรฐานการผลิตที่ได้รับการรับรอง GMP (Good Manufacturing Practice) และ HACCP (Hazard Analysis and Critical control Point) มาตรฐานการบริหารระบบบริหารจัดการคุณภาพ ISO9001:2008 และมาตรฐานการตรวจสอบสินค้าที่ห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยาได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ ISO/IEC:17025(2005)

ภายใต้นโยบายคุณภาพ
บริษัท เค.เอ็ม.พี. ไบโอเทค จำกัด มุ่งมั่นผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพและปลอดภัย ส่งมอบตรงเวลา เพื่อความพึงพอใจของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง