บริการ
ด้วยคุณภาพและประสิทธิภาพอย่างสูงสุด
เป็นห้องปฏิบัติการทดสอบที่ดำเนินการทดสอบทางด้านจุลชีววิทยา
บริหารงานด้วยนักวิทยาศาสตร์ที่มีความรู้และประสบการณ์
ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:1999 เป็นครั้งแรก
ในวันที่ 16 ตุลาคม 2549 และต่อมาได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005
ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2550 เป็นต้นมา ปัจจุบันให้บริการทดสอบตัวอย่าง 5 บริการหลัก ๆ คือ
01 ตัวอย่างอาหารสัตว์
 • อาหารสัตว์ (ชนิดน้ำ)
 • อาหารสัตว์ (ชนิดผง)
02 ตัวอย่างน้ำ
03 มูลสัตว์
04 ตัวอย่างสิ่งแวดล้อม
จากฟาร์ม
 • Cloacal swab
 • Drag swab
 • Boot swab
 • Surface swab
 • เปลือกไข่
 • ขนไก่
 • สิ่งรองนอน
 • กระดาษรองถาดตู้ฟัก
05 ตัวอย่างอาหาร
 • เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์
 • อาหารทะเล
 • ผักและผลิตภัณฑ์ผัก