ปริมาณการเก็บตัวอย่าง
เพื่อส่งวิเคราะห์
ชนิดของตัวอย่าง
01 อาหารสัตว์ (ชนิดผง)
ปริมาณและวิธีการเก็บ
น้ำหนักมากกว่าหรือเท่ากับ 500 กรัม
บรรจุในถุงพลาสติก
02 อาหารสัตว์ (ชนิดน้ำ)
ปริมาณและวิธีการเก็บ
ปริมาตรมากกว่าหรือเท่ากับ 500 มิลลิลิตร บรรจุในขวด
พลาสติกหรือขวดแก้วสะอาด
03 อาหาร
ปริมาณและวิธีการเก็บ
น้ำหนักมากกว่าหรือเท่ากับ 500 กรัม
บรรจุในถุงพลาสติก กรณีที่เป็นสัตว์ปีกและอาหารทะเล
เก็บตัวอย่างที่อุณหภูมิ 0-5 ํC
04 ตัวอย่างน้ำ
ปริมาณและวิธีการเก็บ
ปริมาตรมากกว่าหรือเท่ากับ 500 มิลลิลิตร บรรจุในขวด
พลาสติกหรือขวดแก้วสะอาด เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 0-5 ํC
05 ตัวอย่างมูลสัตว์
ปริมาณและวิธีการเก็บ
น้ำหนักมากกว่าหรือเท่ากับ 100 กรัม
บรรจุในถุงพลาสติก เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 0-5 ํC
06 Cloacal swab
ปริมาณและวิธีการเก็บ
บรรจุในภาชนะเก็บตัวอย่าง เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 0-5 ํC
07 Drag Swab
ปริมาณและวิธีการเก็บ
บรรจุในภาชนะเก็บตัวอย่าง เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 0-5 ํC
08 Boot Swab
ปริมาณและวิธีการเก็บ
บรรจุในภาชนะเก็บตัวอย่าง เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 0-5 ํC
09 Surface Swab
ปริมาณและวิธีการเก็บ
บรรจุในภาชนะเก็บตัวอย่าง เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 0-5 ํC
10 เปลือกไข่
ปริมาณและวิธีการเก็บ
น้ำหนักมากกว่าหรือเท่ากับ 25 กรัม บรรจุในถุงพลาสติก
11 ขนไก่
ปริมาณและวิธีการเก็บ
น้ำหนักมากกว่าหรือเท่ากับ 10 กรัม บรรจุในถุงพลาสติก
12 สิ่งรองนอน
ปริมาณและวิธีการเก็บ
น้ำหนักมากกว่าหรือเท่ากับ 100 กรัม บรรจุในถุงพลาสติก
13 กระดาษรองถาดตู้เกิด
ปริมาณและวิธีการเก็บ
น้ำหนักมากกว่าหรือเท่ากับ 100 กรัม บรรจุในถุงพลาสติก