สารเสริมชีวนะ
แบคโตแซค

500 มล.

สารเสริมชีวนะสำหรับสัตว์บก

แบคโตแซค-พี

100 ก., 1 กก., 25 กก.

สารเสริมชีวนะสำหรับสัตว์บก

เอสเอฟโปร

25 กก.

สารเสริมชีวนะสำหรับสัตว์บก

โปรฟอร์เมอร์

25 กก.

สารเสริมชีวนะสำหรับสัตว์บก

แบคโตแซค-เอ

1 กก.

สารเสริมชีวนะสำหรับสัตว์น้ำ

โปร.บี

1 กก., 25 กก.

สารเสริมชีวนะสำหรับโรงงานอาหารสัตว์