เอนไซม์
ไซม์-ไดเจส

25 กก.

เอ็นไซม์

แอกเท็นไซม์

25 กก.

เอ็นไซม์

ไซม์-พี.เอ.แอล.

25 กก.

เอ็นไซม์