ขั้นตอนการจัดส่งตัวอย่าง
มาตรฐานและระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
ได้รับการรับรองมาตรฐาน
สอบถาม
01
สอบถามราคาค่าบริการ
รายละเอียดการตรวจวิเคราะห์ได้ที่
หมายเลข 038-054036-38 ต่อ 207
ส่งเอกสาร+ตัวอย่างทดสอบ
03
นำตัวอย่างที่ต้องการทดสอบพร้อมใบคำขอรับบริการ
ทดสอบที่กรอกเรียบร้อย ส่งที่ห้องปฏิบัติการทดสอบ
บริษัท เค.เอ็ม.พี.ไบโอเทค จำกัด
ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง
05
ห้องปฏิบัติการทดสอบทำการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง
ตามคำขอรับบริการทดสอบภายใน 12 วันทำการ
ส่งผลการทดสอบ
07
ห้องปฏิบัติการจัดส่งผลการทดสอบให้กับลูกค้า
02
กรอกข้อมูล
กรอกข้อมูลในใบคำขอรับบริการทดสอบ
ให้ครบถ้วน โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่
- ใบคำขอรับบริการทดสอบ
(Request Form (F 23-1-1) (ไฟล์ Word)
- ใบคำขอรับบริการทดสอบ
(Request Form (F 23-1-1) (ไฟล์ PDF)
ตัวอย่าง การกรอกใบคำขอรับบริการทดสอบ
1) คำขอรับบริการทดสอบตัวย่างอาหารสัตว์(ไฟล์ตัวอย่าง)
2) คำขอรับบริการตัวอย่างมูลสัตว์และวัสดุ
ปนเปื้อนมูลสัตว์ที่มาจากฟาร์ม (ไฟล์ตัวอย่าง)
3) คำขอรับบริการตัวอย่างอาหาร (ไฟล์ตัวอย่าง)
4) คำขอรับบริการตัวอย่างน้ำ (ไฟล์ตัวอย่าง)
04
รอรับเอกสาร
ลูกค้ารอรับสำเนาของใบขอรับบริการ
ทดสอบกลับไป
06
ชำระค่าบริการ
ห้องปฏิบัติการทดสอบจะแจ้งค่าบริการ
ที่ต้องชำระ และวิธีการชำระค่าบริการให้กับ
ทางลูกค้า เมื่อได้รับการชำระค่าบริการ
เรียบร้อยแล้ว จะส่งผลการทดสอบให้กับ ทางลูกค้า
* กรุณาส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่
FAX. 038-054040
การชำระเงิน สามารถชำระโดยการโอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคาร : กรุงเทพ สาขา บางพลี
ชื่อบัญชี : บริษัท เค.เอ็ม.พี.ไบโอเทค จำกัด
เลขที่บัญชี : 216-3-01340-8
บัญชีประเภท : กระแสรายวัน