พันธกิจ

1. เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะ ผลิตสินค้ากลุ่มเทคโนโลยีชีวภาพสำหรับอุตสาหกรรม
การเลี้ยงสัตว์ให้ได้มาตรฐานสากล
2. ลดการเสียดุลย์การค้าจากการนำเข้า และลดต้นทุน
การผลิตสัตว์ของเกษตรกร
3. ดำเนินการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง
อย่างต่อเนื่อง
4. ดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักความถูกต้องทางศีลธรรม, จรรยาบรรณ, จริยธรรม และธรรมาภิบาล

วิสัยทัศน์

เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้ากลุ่มเทคโนโลยีชีวภาพ สำหรับอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ที่มีส่วนแบ่งตลาดสูงสุด ในกลุ่มประเทศอาเซี่ยนภายในปี พ.ศ. 2551