รายการทดสอบ
ด้วยคุณภาพการตรวจสอบที่ได้มาตรฐาน
01 ตัวอย่างอาหารสัตว์
1.1 อาหารสัตว์ (ชนิดน้ำ)
- Bacillus spp. (cfu/ml)
- Mesophilic lactic acid bacteria (cfu/ml)
- Yeasts and Moulds (cfu/ml)
- Total plate count (cfu/ml)
- Enterococcus spp. (cfu/ml)
- presumptive E. coli (MPN/ml)
- Coliforms (MPN/ml)
- Salmonella spp. (Detected or not detected)
1.2 อาหารสัตว์ (ชนิดผง)
- Bacillus spp. (cfu/g)
- Mesophilic lactic acid bacteria (cfu/g)
- Yeasts and Moulds (cfu/g)
- Total plate count (cfu/g)
- Enterococcus spp. (cfu/g)
- presumptive E. coli (MPN/g)
- Coliforms (MPN/g)
- Salmonella spp. (Detected or not detected)
02 ตัวอย่างน้ำ
03 มูลสัตว์
- Salmonella spp. (Detected or not detected)
- Escherichia coli (MPN/100 ml)
- Coliforms (MPN/100 ml)
- Heterotrophic plate count (cfu/ml)
- Staphylococcus aureus (Detected or not detected)
- Salmonella spp. (Detected or not detected)
04 ตัวอย่างสิ่งแวดล้อมจากฟาร์ม
(Cloacal swab, Drag swab, Boot swab, Surface swab, เปลือกไข่, ขนไก่, สิ่งรองนอน, กระดาษรองถาดตู้ฟัก)
- Salmonella spp. (Detected or not detected)
05 ตัวอย่างอาหาร
5.1 เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์
- Salmonella spp. (Detected or not detected)
- Total plate count (cfu/g)
5.2 อาหารทะเล
- E. coli (MPN/g)
- Coliforms (MPN/g)
- Salmonella spp. (Detected or not detected)
- Total plate count (cfu/g)
- Vibrio spp. (Detected or not detected)
5.3 ผักและผลิตภัณฑ์ผัก
- Presumptive Bacillus cereus (cfu/g)
- E. coli (MPN/g)
- Coliforms (MPN/g)
- Salmonella spp. (Detected or not detected)
- Total plate count (cfu/g)